Pravidla soutěže

11.12.2023

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěží („soutěž“) je společnost Vasmedic s.r.o., IČO: 109 16 032, se sídlem Moulíkova 3286/1b, Praha 150 00 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Soutěží se rozumí soutěž fanoušků založená na principu odběru Instagramového („IG“) a Facebookového („FB“) účtu Pořadatele a vložení komentáře se správnou odpovědí na soutěžní otázku.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Podstata a průběh soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky na Facebookovém profilu Vasmedic (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076185491353) a na Instagramovém profilu Vasmedic (https://www.instagram.com/vasmedic_cz/ ).
 2. Soutěžícím se stávají osoby, které napsaly svůj komentář pod soutěžní příspěvek Pořadatele a splňují po celou dobu soutěže všechny podmínky soutěže.
 3. Výherce bude vybrán náhodně zástupcem Pořadatele na základě losování.

III. Soutěžící

 1. Soutěžícím může být fyzická osoba, která splní tyto podmínky:
  - dovršil věku 18 nebo pokud bude mladší 18 let, disponuje odpovídající rozumovou vyspělostí a zároveň
  - má trvalý pobyt (a doručovací adresou) na území České republiky (dále jen „Oprávněná osoba“).
 2. Oprávněná osoba se stane soutěžícím (dále jen „Soutěžící“), jakmile kumulativně splní tyto podmínky:
  - přihlásí se k odběru IG kanálu Pořadatele nebo se stane fanouškem FB stránky Pořadatele (dále jen „Kanál“) a bude přihlášena po celou dobu trvání soutěže a zároveň do komentáře pod příspěvek Pořadatele v Kanále uvede odpověď na soutěžní otázku; komentář splňuje parametry dále podle pravidel této soutěže.
 3. Pokud se ukáže, že výherce nesplňoval podmínky, aby se stal Soutěžícím, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou Pořadateli.
 4. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a dále jiné osoby, které nesplňují podmínku odst. 1 výše.

IV. Výhra, výherci a způsob určení výherců

 1. Výběr výherců proběhne po skončení soutěže a do výběru budou zařazeni pouze Soutěžící.
 2. Výhrou pro výherce, který byl zástupcem Pořadatele náhodným losem vybrán, je cena, která je určena Pořadatelem na jeho webu nebo v rámci Kanálu. Počet cen určí Pořadatel a jejich druh a počet je na jeho výhradním uvážení. Výhry nelze vymáhat v hotovosti ani soudně. Losování proběhne do 1 týdne od ukončení soutěže.
 3. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
 4. Každý výherce bude o výhře vyrozuměn Pořadatelem zasláním zprávy v rámci IG a FB sociální sítě, případně prostřednictvím emailu, který výherce sdělí. Výherci budou Pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení výhry. V případě, že Výherce nesdělí prostřednictvím příslušného komunikačního kanálu požadované kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy Pořadatele nebo, výherce ztrácí nárok na předání výhry a Pořadatel určí náhradního výherce postupem podle čl. IV. odst. 1 ze Soutěžících. 
 5. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím odpovídajícího komunikačního kanálu do 30 dnů ode dne, kdy Pořadatel obdrží od výherce požadované kontaktní údaje. Výhercům budou výhry odeslány formou doporučené zásilky.
 6. Výhra v úhrnné výši nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách Pořadatele. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž Soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění Pořadatele.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže. Pořadatel není povinen osoba, která nesplňuje podmínky pro to být Soutěžícím, jakkoliv informovat o této skutečnosti.
  Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, Soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob, či takového Soutěžícího, který vyplnil a odeslal komentář k příspěvku v Kanále, ke kterému nemá veškerá autorská práva nebo u něhož vyvstane důvodná pochybnost, že k němu vykonává veškerá autorská práva.
 4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla Pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.
 5. Pokud se zásilka s výhrou vrátí Pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn si výhru osobně vyzvednout v sídle Pořadatele, a to za předpokladu prokazatelného doložení kontaktních údajů výherce a identifikace výherce, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne ukončení soutěže. V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.
 7. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních podmínkách.
 8. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené soutěžní formuláře nebo soutěžní formuláře doručené po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže. Soutěžní formuláře obsahující zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím Pořadatel ze soutěže vyřadí.
  Pořadatel se může v kterékoliv fázi soutěže rozhodnout soutěž ukončit bez dalšího. Pořadatel není povinen v soutěž dál pokračovat, soutěžící nemají nárok na jakékoliv odškodnění či kompenzaci v případě, že Pořadatel se rozhodne soutěž zrušit nebo přerušit.

VI. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých Soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se Soutěžícími, zveřejňování vítězů a předání výhry v případě, že se Soutěžící stane výhercem. Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození (pro zjištění splnění podmínky jako Soutěžícího), trvalý pobyt. Tyto údaje se užívají za účelem realizace těchto podmínek soutěže a uchovávají se pod dobu nutnou k dosažení účelu.
 2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Pořadatele https://www.vasmedic.cz/ochrana-osobnich-udaju/
  Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a oprávněným zájmem Pořadatele je identifikace Soutěžícího a komunikace se Soutěžícím.
 3. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:
  1. získat od Pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
  2. požadovat po Pořadateli omezení zpracování, pokud jsou osobní údaje nepřesné nebo je zpracování protiprávní nebo správce již osobní údaje nepotřebuje,
  3. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,
  4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  5. požádat Pořadatele o vymazání osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na Pořadatele na mailovou adresu [email protected] a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel neodpovídá za obsah zveřejněných komentářů, zejména za porušení autorských práv. Soutěžící odpovídá vůči třetím osobám za porušení práv ve vztahu k soutěžním dotazníkům, tj. zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích osob uplatňované zejména v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Soutěžící jsou povinni nahradit Pořadateli jakoukoli újmu, která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně závazných právních předpisů dále soutěžícímu zaniká právo na příslušnou výhru.
 2. Komentáře v rámci IG a FB vložené Soutěžícími nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy Pořadatele a nesmí porušovat ustanovení právních předpisů, zejména nesmí mít diskriminační charakter, nesmí být obchodním sdělením.
 3. Vložením komentáře do Kanálu Soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se Soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména, příjmení v seznamu výherců a možnosti uveřejnění těchto údajů spolu s výherním komentářem.
 4. Tato pravidla se zveřejňují na webu www.vasmedic.cz a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.

 

V Praze dne 8. 12. 2023